bygdis.fi

git clone https://git.tarina.org/bygdis.fi
Log | Files | Refs | README

install.sh (2680B)


   1 #!/bin/bash
   2 
   3 ROOT_UID=0  # Root has $UID 0.
   4 
   5 if [ "$UID" -eq "$ROOT_UID" ]
   6 then
   7  echo "OK"
   8 else
   9   echo "Run with sudo!"
   10   echo "sudo ./install.sh"
   11   exit 0
   12 fi
   13 
   14 echo "Hurray! du e sudo user!"
   15 cat <<'EOF'
   16 
   17    .__---~~~(~~-_.
   18  _-' ) -~~- ) _-" )_
   19  ( ( `-,_..`.,_--_ '_,)_
   20 ( -_) ( -_-~ -_ `,  )
   21 (_ -_ _-~-__-~`, ,' )__-'))--___--~~~--__--~~--___--__..
   22 _ ~`_-'( (____;--==,,_))))--___--~~~--__--~~--__----~~~'`=__-~+_-_.
   23 (@) (@) `````   `-_(())_-~ mn
   24 EOF
   25 
   26 echo "Installing all dependencies..."
   27 apt-get update
   28 sudo apt install apache2 libapache2-mod-wsgi-py3 python3-pip python3-pil python3-bcrypt
   29 python3 -m pip install web.py==0.61
   30 
   31 echo "skapar databasen..."
   32 cd db
   33 ./makedb.sh
   34 cd ..
   35 
   36 echo "default username and passcode"
   37 cp hemligt.py.sample hemligt.py
   38 
   39 echo "skapa www-data åtkomst"
   40 mkdir sessions
   41 sudo chown -R www-data sessions
   42 sudo chown -R www-data db
   43 sudo chown -R www-data public_html/static/bilder
   44 
   45 DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
   46 ACONF="/etc/apache2/sites-available/bygdis.conf"
   47 
   48 echo "Adding local site to /etc/apache2/sites-available/bygdis.conf"
   49 cat <<'EOF' > $ACONF
   50 <VirtualHost *:80>
   51   ServerName localhost
   52 EOF
   53 echo "  DocumentRoot $DIR" >> $ACONF
   54 echo "  WSGIScriptAlias / $DIR/server.py" >> $ACONF
   55 echo "  WSGIPassAuthorization On" >> $ACONF
   56 echo "  AddType text/html .py" >> $ACONF
   57 echo "  Alias /static $DIR/public_html/static" >> $ACONF
   58 echo "  <Directory $DIR/public_html>" >> $ACONF
   59 cat <<'EOF' >> $ACONF
   60     Options FollowSymlinks
   61 	AllowOverride None
   62 	Require all granted
   63   </Directory>
   64   ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
   65   <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
   66     AllowOverride None
   67     Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
   68     Require all granted
   69   </Directory>
   70 EOF
   71 echo "  ErrorLog $DIR/error.log" >> $ACONF
   72 echo "</VirtualHost>" >> $ACONF
   73 
   74 echo "<Directory $DIR>" >> /etc/apache2/apache2.conf
   75 cat <<'EOF' >> /etc/apache2/apache2.conf
   76 	Options Indexes FollowSymLinks
   77 	AllowOverride None
   78 	Require all granted
   79 </Directory>
   80 EOF
   81 
   82 sudo a2ensite bygdis.conf
   83 sudo systemctl restart apache2
   84 
   85 cat <<'EOF'
   86            .-.
   87     .-""`""-.  |(@ @)
   88   _/`oOoOoOoOo`\_ \ \-/
   89   '.-=-=-=-=-=-=-.' \/ \
   90    `-=.=-.-=.=-'  \ /\
   91     ^ ^ ^    _H_ \
   92 
   93 alrite, du kan nu skriva in "localhost" i webläsarn. bygdis.fi siidona borde va up-n-running på din egen dator, nu kan du börja testa devva. skicka pull request sen ba när du ha duuna någå siistit.
   94 
   95 användarnamn: username
   96 lösenord: password
   97 
   98 du kan ändra dessa i hemligt.py
   99 
  100 ifall det inte fungerar kolla error.log, kan behövas några dependencies ännu.
  101 EOF
  102